Engagemang bland medarbetare

Vad kostar det att ha oengagerade medarbetare?

Utifrån en Gallupundersökningen för några år sedan som mätte medarbetarnas engagemang i företag i 142 länder vet vi att det genomsnittligt såg ut enligt nedan.

Ett antagande som kan ses som grov uppskattning men ändå inte orimlig skulle kunna vara att produktiviteten hos oengagerade medarbetare ligger någonstans mellan 50-80% jämfört de mest motiverade och engagerade medarbetarna i företaget. På samma sätt skulle man rimligen då kunna anta att svansen som i undersökningen sågs som de som aktivt motarbetar (gör mer skada än nytta) levererar 10-25% i produktivitet jämfört de mest engagerade.

Givet ovan antaganden så skulle det genomsnittliga företagets produktivitet/leveransförmåga då ligga mellan 47% - 70% av sitt teoretiska max. Även om det inte går att översätta detta fullt ut till vad det kostar företaget så ger det en fingervisning om vad potentialen kan vara. Ett ökat engagemang leder därför till högre produktivitet till samma lönekostnad. Lönekostnaderna är oftast företagets största kostnadspost.

Slutsats: Det är värt att satsa på ett ökat engagemang i er organisation.

Den absolut viktigaste faktorn för att skapa engagemang och motivation bland medarbetarna är ledarskapet (coachning, feedback, bygga förväntan som realiseras etc.).

Förutom ledarskapet så gäller det att skapa en miljö där medarbetaren kan:


Hur kan InfoButler hjälpa företag med detta?

I en lärande organisationskultur stimuleras individuell kreativitet, förtroende och lagarbete . Men att hela tiden hålla sig ajour med vad som händer i omvärlden, hur skeenden påverkar företagets strategier och mål kräver tid och engagemang.

Vi lever dessutom i ett informationsbrus där det både blir allt svårare för dig, ditt team och dina övriga kollegor att fånga vad som är viktigt.

InfoButler är en ny digital tjänst vars syfte är just att underlätta och effektivisera intaget av relevant information. Externa och interna nyheter för alla medarbetare. En tjänst som dessutom engagerar och skapar försprång genom att ge hela organisationen möjlighet att bidra. Ett verktyg som kort och gott sparar pengar genom att hjälpa till på vägen mot ett ökat engagemang!